Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden digitale cadeaubon Deinze

 
 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ELKE AANKOOP
 

Art. 1. Definities  

Digitale cadeaubon: De digitale cadeaubon van Deinze is een geschenkbon die verkocht wordt door de stad Deinze. De ontvanger ervan kan de digitale cadeaubon inruilen voor goederen of diensten aangeboden door de deelnemende handels- en horecazaken.
Deelnemende handels- en horecazaken: handelaars die zich registeren bij de stad Deinze om de digitale cadeaubon van Deinze te aanvaarden in hun handels-of horecazaak. Bij het registreren gaat de handelaar akkoord met de publicatie van zijn deelname op de website van de stad Deinze, de deelnamevoorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden.
Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met in begrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.  
De aankoop door een consument van een digitale cadeaubon via de webshop van de stad Deinze wordt als een overeenkomst op afstand beschouwd.
Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen. De stad Deinze wordt in zijn hoedanigheid van verkoper van de digitale cadeaubon als ondernemer beschouwd. 
Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 

Art. 2. Identiteit van de verkoper

De verkoper van de digitale cadeaubon is het stadsbestuur van Deinze, met maatschappelijke zetel Brielstraat 2, 9800 Deinze en met ondernemingsnummer 0697 608 162.
Het stadsbestuur van Deinze heeft als (geografisch) adres Brielstraat 2, 9800 Deinze.
Website: www.deinze.be
Met betrekking tot de digitale cadeaubon kan het stadsbestuur als volgt worden gecontacteerd:
Tel.: 09 381 95 00
E-mail: omgeving@deinze.be

 

Art. 3. Toepassingsgebied en toepasselijk recht

De algemene voorwaarden in artikel 1 tot en met 13 zijn van toepassing op elke aankoop van een digitale cadeaubon, ongeacht de verkoopwijze, omschreven in artikel 4. De bijkomende algemene voorwaarden vanaf artikel 14 hebben uitsluitend betrekking op aankoop via de webshop.
Deze algemene voorwaarden omvatten zowel de algemene verkoopvoorwaarden als de algemene gebruiksvoorwaarden.  
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 

Art. 4. Verkoopwijzen

De digitale cadeaubon kan zowel door consumenten als ondernemingen worden aangekocht op volgende manieren:
 • Fysiek aan het onthaal van dienstencentrum de Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • Fysiek aan het onthaal van het gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Deinze (Nevele).
 • Fysiek aan de balie van de bibliotheek van Landegem, Stationsstraat 20, 9850 Deinze.
 • Online via de webshop van stad Deinze, www.deinzebe/cadeaubon.
 • Ondernemingen nemen voorafgaand aan hun bestelling contact op met de dienst lokale economie van de stad Deinze.
De betaling van de online bestelling van een cadeaubon wordt verricht met Bancontact (debetkaart). Op de fysieke verkooppunten kan de betaling van een cadeaubon zowel cash als met Bancontact verricht worden.
Bij elke fysieke aankoop laadt de stedelijke medewerker na betaling de gewenste waarde op een kaart met een QR-code.
Bij elke online aankoop gebeurt de bestel-, betaal-, en leveringsprocedure zoals omschreven in de artikelen 13 tot en met 15.
Een actuele lijst van de deelnemende handelaars, bij wie de ontvanger zijn of haar cadeaubon kan inruilen, kan men steeds terugvinden op de website www.deinze.be/cadeaubon.
 

Art. 5. Bedrag en prijs

De cadeaubon is verkrijgbaar met een waarde van € 10, € 25, € 50 of € 100. Deze bon is een fysieke of digitale bon of kaart die door middel van een QR-code gebruikt kan worden. De bon kan partieel ontwaard worden. De aankoopprijs van de cadeaubon stemt overeen met de daaraan verbonden waarde. Het betreft een totaalprijs inclusief alle administratie – of andere kosten en ongeacht de verkoopwijze van de cadeaubon. Op de cadeaubon is geen btw verschuldigd.  De koper kan de cadeaubon cash of via Bancontact betalen bij een fysieke aankoop, of via Bancontact bij een online aankoop op de webshop.
 

Art.6. Geldigheid

De cadeaubonnen van stad Deinze blijven 1 jaar geldig. De geldigheidsduur van de cadeaubon kan eenmalig kosteloos voor 3 maanden hernieuwd worden (vanaf de datum van aanvraag van de hernieuwing) indien de oorspronkelijke vervaldatum niet meer dan 6 maanden is verstreken en indien de verkoop van de cadeaubon op datum van hernieuwing niet stopgezet is. De hernieuwing kan aangevraagd worden via het contactformulier op de webshop.
 

Art. 7. Gebruik van de cadeaubon

De ontvanger van de cadeaubon kan deze inruilen bij een deelnemende handels-of horecazaak. De handelaar ontwaardt de bon door de code te scannen via de CCV Connect app of in te geven op de CCV Connect site, samen met het gewenste bedrag dat de klant wil spenderen. CCV is de onderneming die gemandateerd is door het stadsbestuur van Deinze om alle aankoop-, betalings- en inruiltransacties in het kader van de aankoop van de cadeaubon te verrichten of te ondersteunen.  
De bon is inactief als het volledige bedrag ontwaard is of als de vervaltermijn van de bon verstreken is en geen verlenging is aangevraagd.
 

Art. 8. Inruil en terugbetaling

De digitale cadeaubonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld. Ongebruikte bonnen worden niet terugbetaald.
 

Art. 9. Verlies en diefstal

Bij verlies, diefstal of andere ongevallen is stad Deinze niet aansprakelijk.
 

Art. 10. Saldo

Het saldo van de cadeaubonnen van stad Deinze kan op volgende website geraadpleegd worden: https://deinze.ccvshop.be.
 

Art. 11. Privacy en data verwerking

Stad Deinze is verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevensbestanden en heeft met CCV een verwerkingsovereenkomst gesloten waarbij CCV als verwerker van de data optreedt.
Stad Deinze gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens dienen om een zo goed mogelijke service te kunnen leveren en om hen eventueel te informeren over interessante aanbiedingen en nieuws via onze nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij de met CCV gesloten overeenkomst.
 

Art. 12. Klachtenbehandeling

Elke klacht met betrekking tot de digitale cadeaubon dient schriftelijk gericht te worden aan het stadsbestuur (coördinaten in artikel 2) binnen een termijn van dertig dagen nadat de consument de gebreken aan de digitale cadeaubon heeft vastgesteld of kon vaststellen en dit mits aandachtig nazicht van de ontvangen cadeaubon. De koper of ontvanger van de cadeaubon aanvaardt dat deze vaststelling uiterlijk dient te gebeuren bij activering van de QR – code/inruiling.  De klachtenmelding wordt overgemaakt per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdige klacht. Bij de stad Deinze ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien de klacht niet onderling overleg kan worden opgelost, is deze vatbaar voor een  geschillenregeling.
 
 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ONLINE AANKOPEN (OVEREENKOMST OP AFSTAND)

Bij elke aankoop van een cadeaubon op de webshop van de stad Deinze, verricht door een consument, zijn volgende bijkomende algemene voorwaarden van toepassing.


Art. 13. Bestelprocedure en totstandkoming van het contract

De koper kan zijn digitale cadeaubon direct aankopen op de website www.deinze.be/cadeaubon.
De procedure voor het plaatsen van een bestelling van een digitale cadeaubon op de website bestaat uit volgende stappen:
 • De Koper selecteert op de website de gewenste waarde die hij aan de cadeaubon wenst te geven.
 • De Koper zal vervolgens worden gevraagd om een e-mailadres op te geven naar waar de cadeaubon dient te worden verstuurd.
 • De Koper zal na zijn selectie een overzicht ontvangen van zijn keuze, de totaalprijs, de contactgegevens en de betaalwijze zodat hij in staat is de details van zijn bestelling te controleren, en de nodige details van zijn bestelling te controleren en eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen.  Hierna volgt de definitieve registratie van de bestelling.
 • De registratie van de bestelling vindt plaats na aanvaarding van deze algemene voorwaarden.  De verkoop van de cadeaubon zal pas definitief zijn wanneer het stadsbestuur de bestelling en het gebruikte betaalmiddel aanvaardt en het volledig aankoopbedrag ontvangt. 
 • Het contract wordt pas definitief na aanvaarding van de betaling door de bank.
 • Het stadsbestuur houdt zich het recht voor om bestellingen van een koper te annuleren of te weigeren indien er een geschil is over het uitblijven van een betaling van een eerdere bestelling, of in het geval van ernstig vermoeden van een frauduleuze bestelling.
 • Zodra de bestelling definitief is bevestigd, stuurt het stadsbestuur de koper een bevestigingsmail met alle gegevens die op de bestelling betrekking hebben. Door deze e-mail af te drukken en/of op te slaan, bezit de koper een bewijs van zijn bestelling.
 • De cadeaubon met QR – code wordt in een aparte mail bezorgd. De begunstigde van de cadeaubon kan deze afprinten of opvragen via smartphone.
 • De koper wordt geacht deze bevestigingsmail van de bestelling te bewaren en zo nodig, naar de begunstigde te sturen. De bevestigingsmail doet namelijk dienst als aankoopbewijs en kan door het stadsbestuur te allen tijde worden opgevraagd indien er problemen rijzen bij de activering van de cadeaubon.  

Art. 14. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de bestelling van een cadeaubon wordt verricht met Bancontact (debetkaart). Door het rechtstreeks ingeven van het nummer van de kaart en de geldigheidsdatum in de voorziene velden, betaalt de koper de cadeaubon. Aan de verwerking van de elektronische bestelling, betaling en verzending zijn geen bijkomende administratiekosten bovenop de waarde van de cadeaubon, vermeld in artikel vijf, verbonden.
 

Art. 15. Leveringsvoorwaarden

De cadeaubon wordt via een aparte mail, na de bevestiging en betaling van de bestelling, geleverd per e-mail.
 

Art. 16 .Herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand met betrekking tot deze digitale cadeaubon zonder opgave van redenen te herroepen. Aan de herroeping zijn geen kosten verbonden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, zoals de ontvanger, de cadeaubon in zijn bezit neemt. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument het stadsbestuur op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan zijn overeenkomst herroepen via het contactformulier op de webshop.
Het herroepingsrecht houdt op te bestaan op het tijdstip waarop de cadeaubon door middel van de activatie van de QR – code werd ingeruild bij een deelnemende handels- of horecazaak.
De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De stad zal, ingeval van de uitoefening van het herroepingsrecht, de van de consument ontvangen betaling onverwijld en in elk geval binnen de veertien dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, integraal vergoeden, zonder administratie-of andere kosten in mindering te brengen.
Vanaf het tijdstip waarop het stadsbestuur kennis neemt van de beslissing tot herroeping, zal het onverwijld de QR – code deactiveren.
 

Art. 17. Geschillenbeslechting

Sinds 15 februari 2016 bestaat er een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (Consumentenrechten en -klachten | Europese Commissie (europa.eu).
Het doel van dat platform is om de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen, die aangeboden worden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Indien men een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform wilt indienen, dan kunt u terecht bij het “ODR”-contactpunt (Online Dispute Resolution) dat vermeld staat op het platform.